2% dane

Oficiálny názov: Občania sídliska KVP

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

Sídlo: Trieda KVP 3132/1, 040 11 Košice

IČO: 52703223

Registračné číslo: VVS/1-900/90-57486

Registrovaný úrad: MV SR 

Dátum vzniku: 04.10.2019

 

Stanovy OZ

Občianske združenie má účet vedený v Prima Banke Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK 81 5600 0000 0066 9189 7001

 

Spolupodieľajte sa na rozvoji komunity v mieste, v ktorom žijete!

 

Jedným zo zdrojov finančných príspevkov pre združenie je i dobrovoľné darovanie 2 % resp. 3% z dane z príjmu. Budeme Vám vďační ak sa rozhodnete podporiť nás, lebo aj s vašimi 2% by sme radi pokračovali v skvalitňovaní komunitného života na sídlisku KVP. Darujte ich Občianskemu združeniu Občania sídliska KVP a pomôžte nám s budovaním nových aktivít. Získané finančné prostriedky budú použité napríklad na organizáciu participatívnych stretnutí s obyvateľmi, podujatí pre širokú verejnosť či výstavbu nového mobiliáru.

 

 

Formulár na 2% z dane na stiahnutie

 

2% dane postup pre ZAMESTNANCOV:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň najneskôr do 15.02.2021.

​2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

​3. Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

​4. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021 – Občania sídliska KVP

5. Pozorne si prečítajte celé Vyhlásenie TU

​6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:

Obchodné meno/názov: Občania sídliska KVP

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52703223
Adresa / Sídlo: Trieda KVP 3132/1, 040 11 Košice

​7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa - NIE však poukázaná suma).

​8.Obe tieto tlačivá tzn. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte najneskôr do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Adresu príslušného daňového úradu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

​9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!***

​Poznámka:

• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

• IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Tlačivá: Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)  

Predvyplnené vyhlásenie údajmi našimi údajmi si môžete stiahnuť TU a tiež je potrebné priložiť aj 

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

 

2% dane postup pre FYZICKÉ OSOBY:

1. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021 -  Občania sídliska KVP, Občianske združenie, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

​2. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií***, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

​3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že ste si vybrali:

Obchodné meno/názov: Občania sídliska KVP

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52703223
Adresa / Sídlo: Trieda KVP 3132/1, 040 11 Košice


4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa - NIE však poukázaná suma).

​5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

​6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

​7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

​Tlačivá pre FYZICKÉ OSOBY

a) Daňové priznanie typu A (online)
alebo

b) Daňové priznanie typu B (online, NOVÉ)

 

2% dane postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2020:

​1. Zoznamu prijímateľov na rok 2021 si vyberte jedného prijímateľa - Občania sídliska KVP. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

​2.Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

• V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.

• Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze venovať pre:

Obchodné meno/názov: Občania sídliska KVP
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52703223
Adresa / Sídlo: Trieda KVP 3132/1, 040 11 Košice

•Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

​3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

​4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Tlačivá:  Právnické osoby prostredníctvom
a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

*** Tlačivá - dobrovoľník - môže poukázať 3% z dane, ak priloží

a) Potvrdenie_o_vykonaní_dobrovoľníckej_činnosti_vysielajúca_organizácia.docx

alebo
b) Potvrdenie_o_vykonaní_dobrovoľníckej_činnosti_príjemca.docx

ZA VŠETKY PRÍSPEVKY ​VÁM ĎAKUJEME ! 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224