Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je nedeľa, 21.10.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Oznam

Upozorňujeme občanov, že s účinnosťou od 1. januára 2018 v zmysle zákona č. 238/2017 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sa zvyšujú správne poplatky za osvedčovanie listín a podpisov:

z 1,50 na 2,00

I. ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu                     2,00 €                                                                

 

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu             

v slovenskom jazyku                                                                                                       2,00 €               

v českom jazyku                                                                                                             3,00 €


Položka  3

1. Osvedčenie 

a)  podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                                     2,00 €                                                    

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975