Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: vystavba@mckvp.sk

Vedúci oddelenia:
Ing. Jaromil Čop

Tel. 055 / 789 06 20
E-mail: jaromil.cop@mckvp.sk


Odborní referenti:  

Kontrolór údržby a poriadku VP    
Ing. Juraj Hankovský Tel. 055 / 789 06 26 E-mail: juraj.hankovsky@mckvp.sk
     
Správa zelene    
Mária Kopuničová Tel. 055 / 789 06 27 E-mail: maria.kopunicova@mckvp.sk
     
Výstavba    
     
Ing. Monika Šalatová Tel. 055 / 789 06 25 E-mail: monika.salatova@mckvp.sk
Mária Absolonová Tel. 055 / 789 06 39 E-mail: maria.absolonova@mckvp.sk
     
Správa majetku    
Ing. Iveta Urbanová Tel. 055 / 789 06 29 E-mail: iveta.urbanova@mckvp.sk
Ing. Martina Sabolová Tel. 055 / 789 06 41 E-mail: martina.sabolova@mckvp.sk

Pracovná náplň oddelenia:

 • vydáva stanoviská k stavbám v zmysle § 140a a § 140 b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • pripravuje stavebnú činnosť v MČ
 • kontroluje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia v súlade so stavebným zákonom
 • zabezpečuje údržbu objektov MČ
 • vypracováva plány na rozvoj cestnej siete, parkovísk a spevnených plôch v MČ
 • kontroluje stav a funkčnosť dopravného značenia
 • zabezpečuje a kontroluje čistotu, zimnú údržbu, údržbu komunikácií, údržbu verejnej zelene a novú výsadbu
 • vydáva súhlas k povoleniu na vyhradenie parkovacieho miesta v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, podľa VZN č. 5/1996 o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice, správne poplatky podľa VZN mesta Košice č. 85 o dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva (Tlačivá: Vyhradenie parkovacieho miesta (ZŤP) Vyhradenie parkovacieho miesta (Fyzická alebo právnická osoba)
 • vydáva povolenia na prekopávky v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov , správne poplatky podľa VZN mesta Košice č. 13 o vydávaní povolení na zvláštne užívanie komunikácií a s tým súvisiacimi výkopovými prácami na cestách I., II., III. Triedy a na miestnych komunikáciach na území mesta Košice
 • zisťuje autovraky a vykonáva opatrenia na ich likvidáciu
 • evidencia súpisných čísiel ( žiadosť na určenie súpisného a orientačného čísla )
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224