Zámery nájmu / predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.06.2023

Nájomca:

 • Mgr. Renáta Kandráčová, IČO: 41225023, miesto podnikania Wuppertálska 29, 040 23 Košice
 • Monika Opinová, IČO: 41225317, miesto podnikania: Magurská 34, 040 01 Košice

Predmet nájmu:

 • Nehnuteľnosť, nebytové priestory v objekte budovy Obchodného centra IV, Cottbuská ulica 1560/36, 040 23 Košice o výmere spolu 268,30 m2, postavenej na parcele reg. „C“ KN č. 3755/16, zapísaná na LV č. 965, k.ú. Grunt

 

Viac
05.06.2023

Nájomca:

 • Adriana Barlová - AMBRÓZIA, miesto podnikania: Pražská 8,040 11 Košice-Západ IČO: 55 325 840, prevádzka Súkromné etnografické múzeum HUMNO, Cottbuská 36, 040 23 Košice

Predmet nájmu:

 • Nehnuteľnosť, nebytové priestory v objekte budovy Obchodného centra IV, Cottbuská ulica 1560/36, 040 23 Košice o výmere 298,40 m2 , postavenej na parcele reg. „C“ KN č. 3755/16, zapísaná na LV č. 965, k.ú. Grunt

 

Viac
05.06.2023

Nájomca:

Združenie príbuzných a priateľov "Radosť", občianske združenie so sídlom : Bauerova 1, 040 23 Košice, IČO: 31262848

Predmet nájmu:

Nehnuteľnosť, nebytové priestory v objekte budovy bývalej materskej školy Bauerova 1189/1, 040 23 Košice o výmere 180 m2 , postavenej na parcele reg. „C“ č. 3302, zapísaná na LV č. 965, k.ú. Grunt

 

Viac
31.01.2023

Mestská časť Košice- Sídlisko KVP v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Nájomca:

 • Akzent Bigboard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957

 

Predmet nájmu

 •  pozemky zapísané v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II na LV č. 965:

časť parc. č. 3432/2 CKN o výmere 16 m2, časť parc. č. 2767/11 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 3755/778 CKN o výmere 16 m2 časť parc. č. 3727 CKN o výmere 8 m2 časť parc. č. 3732 CKN o výmere 20 m2, časť parc. č. 3340 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3736/1 CKN o výmere 20 m2, časť parc. č. 2833 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3741/1 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3744 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 1624/3 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3014 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 1624/320 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 3003/1 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 2761/1 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 2756/1 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 2823 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3521 CKN o výmere 10 m2, časť parc. č. 3518/1 CKN o výmere 8 m2, časť parc. č. 3755/773 CKN o výmere 8 m2

 

Viac
06.12.2022

Nájomca:
Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 35 823 551

Predmet nájmu:

 • Nabíjacia stanica typu GARO LS4 AC stĺpik, vrátane pozemku na ktorom sa nachádza – časť parcely C-KN 3309/21 o výmere 0,5 m2, k. ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II, zapísanej na LV č. 965, nachádzajúcej sa na adrese Trieda KVP č. 1
 • 2 parkovacie miesta, vrátane pozemku na ktorom sa nachádzajú – časť parcely C-KN 3309/29 o výmere 25 m2, k. ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II, zapísaný na LV č. 965, nachádzajúci sa na adrese Triede KVP č.1
Viac
14.06.2022

Nájomca:

 • Podnik služieb KVP s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 52 572 005

Predmet nájmu:

 • tenisový kurt, multifunkčné ihrisko, šatňa s príslušenstvom
Viac
11.04.2022

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor – budova, súp. č. stavby 3110, postavenej na pozemku parc. č. 3564 CKN, v k.ú. Grunt,obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 83 m, zapísanej na LV č. 965
 • pozemok – časť parc. č. 3563 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 70 m2, zapísanej na LV č. 965
 • vybavenie a príslušenstvo komunitnej kaviarne
Viac
12.04.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
09.03.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
02.02.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!