Výzva na predloženie cenovej ponuky - multifunkčné ihrisko

Predmet zákazky : 

Vypracovanie cenovej ponuky pre rekonštrukciu multifunkčného a basketbalového ihriska na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP vrátane projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav 

Postupom podľa § 117 - zákazka s nízkou hodnotou 

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 9.3.2021 do 12.00 hod.

 

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 22.3.2021 

Úspešný uchádzač:  OCTAGO CORPORATION, j. s. a. , Hlboká 31, 921 01 Piešťany,  IČO: 51010003

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224