Výzva na predloženie cenovej ponuky - údržba komunikácií

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predmet zákazky : Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 19.3.2021 do 11.00 hod.

 

Ponuky vyhodnotené dňa : 24.3.2021

Úspešný uchádzač : COLAS Slovakia a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224