Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia objektu Džemo

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predmet zákazky: 

Rekonštrukcia objektu Džemo so súpisným číslom 3110 na parcele číslo 3564 v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 07.05.2021 do 12.00 hod.

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 12.5.2021

Úspešný uchádzač: StavStar s.r.o., Hlavná 42, Granč - Petrovce, 053 05

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224