Výzva na predloženie cenovej ponuky - riešenie statickej dopravy ulica Zombova

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predmet zákazky:

Rozšírenie statickej dopravy ulica Zombova - realizácia stavebného diela podľa projektovej dokumentácie 

Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2021 do 12:00 hod.

 

Dňa 23.6.2021 zverejnené :

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Aktualizovaná príloha č. 2 - Cena za dielo.  

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 25.6.2021 

Úspešný uchádzač: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61 A, Bratislava-Ružinov, 821 05

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224