Koncesia na vybudovanie, prevádzku a údržbu autobusových prístreškov MHD

Verejný obstarávateľ v súlade s § 118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje :

Výzvu na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy

Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom : 

https://obstaravanie.eranet.sk

Lehota na predkladanie ponúk: 04.08.2021 do 15.00 hod 

 

Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie bola zverejnená vo Vestníku VO č.162/2021 dňa 16.07.2021

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224