Výzva na predloženie cenovej ponuky - vodorovné a zvislé dopravné značenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky za účelom realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky:

Vodorovné a zvislé dopravné značenie na území MČ Košice - Sídlisko KVP

Lehota na predkladanie cenových ponúk : 4.7.2019 do 15.30 hod.

súťaž ukončená

 

Ponuky vyhodnotené dňa: 9.7.2019

Úspešný uchádzač: Selep, s.r.o., Beniakovce 2, 044 42 Beniakovce

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224