Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - mobiliár

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP uskutočňuje prieskum trhu pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky s následným využitím doručených ponúk pre výber dodávateľa postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predmet zákazky :  Nákup vonkajšieho mobiliáru s montážou pre MČ Košice – Sídlisko KVP        

Lehota na predkladanie cenových ponúk :  22.06.2020 do 15.00 hod.   

 

Ponuky vyhodnotené dňa : 22.6.2020

Úspešný uchádzač : mmcité2, s. r. o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín , IČO 36320854

Dokumenty na stiahnutie

Príloha č. 1
veľkosť: 57.25 KB
Príloha č. 2
veľkosť: 62.45 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224