Vedúci oddelenia výstavby a majetku

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2023 na pozíciu:

 

vedúci oddelenia výstavby a majetku

 

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru - so zameraním na stavebníctvo  

- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone

  práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

- ovládanie  práce s PC – Microsoft Office, práca s internetom

- odborná spôsobilosť v odbore stavebníctvo vítaná

 

Iné kritéria a požiadavky:

- skúsenosti s vedením tímu

- odborná znalosť právnych predpisov v oblasti výstavby a dopravy, najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a iné súvisiace predpisy; znalosť procesov v rámci územného a stavebného  konania

- flexibilita a komunikatívnosť

- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti

- skúsenosti z oblasti projektového manažmentu

- schopnosť zvládať záťažové situácie

- schopnosť pracovať v tíme

- vodičský preukaz typu B výhodou

 

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu

- písomný súhlas uchádzača  so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa

  zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Platové zaradenie:

- funkčný plat na ponúkanú pozíciu stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o

  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od  1 800,- € v závislosti

  od pracovných skúseností uchádzača

 

Pracovná náplň:

- tvorba koncepcie rozvoja územia mestskej časti a spolupráca s Útvarom hlavného architekta

   mesta Košice pri vypracovávaní územnoplánovacích  podkladov a  územnoplánovacej

   dokumentácie a  zabezpečovanie jej prerokovania príslušnými orgánmi

- zodpovednosť za prípravu stanovísk a podkladov k investičnej činnosti na základe platných

   právnych noriem a všeobecne záväzných nariadení

-  zodpovednosť za prípravu podkladov a stanovísk k materiálom týkajúcim sa dopravy,

   dopravnej situácie a statickej dopravy

-  príprava plánov a investičných akcií týkajúcich sa revitalizácie a humanizácie výsadby

   zelene, údržby zelene, verejných priestranstiev a miestnych komunikácií

- príprava plánov zimnej údržby v súlade s aktuálnymi potrebami mestskej časti

- zodpovednosť za správu, prevádzku, ochranu a hospodárne využitie majetku mestskej časti

  a majetku zvereného do správy mestskej časti

- vykonávanie dozoru nad dodržiavaním podmienok určených Všeobecne záväzným

  nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území

  mesta Košice

- zodpovednosť za včasnú prípravu materiálov pre orgány miestnej samosprávy a Komisiu

   výstavby, dopravy a životného prostredia a spolupráca s komisiou

- zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtových položiek týkajúcich sa

   agendy oddelenia, mesačné sledovanie čerpania finančných prostriedkov a príprava

   návrhov na rozpočet a jeho úpravy

-  zodpovedá za riadenie aktivačných pracovníkov     

-  riadi a organizuje prácu oddelenia, zodpovedá za plnenie úloh, ako aj odborná úroveň

   materiálov spracovávaných  oddelením

-  pravidelne hodnotí prácu oddelenia a v prípade potreby predkladá návrhy na jej zmeny

 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční - osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do

14. 9. 2023  (štvrtok) do 15:00 hodiny na adresu:  

 

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP

Trieda KVP č. 1

040 23 Košice

 

alebo e-mailom na: kariera@mckvp.sk

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!