Pýtali sme sa poslancov miestneho zastupiteľstva

Ako hodnotíte svoju prácu poslanca a fungovanie mestskej časti za prvý rok tohto volebného obdobia?

Iveta Adamčíková:

Naše sídlisko sa za posledný rok naozaj posunulo vpred. Vzťahy medzi poslancami a vedením mestskej časti sú konštruktívne a to je podstatou našej dobrej spolupráce. Ako pozitívum vnímam, že sme pre naše sídlisko získali nové detské ihrisko Žihadielko a revitalizovali sme veľa ďalších. Uskutočnilo sa množstvo kultúrnych aktivít pre všetky vekové kategórie. Ako výzvu pre naše sídlisko vidím sociálny podnik, ktorý sme zriadili. Teším sa na ďalšie realizácie plánov, ktoré sme si určili, napr. bezbariérový prístup do denného centra či úspešné ukončenie problémov s výstavbou Senior domu.

Martin Boritáš

Moju prácu by mali hodnotiť občania, poprípade kolegovia, ale snažím sa v rámci svojich schopností a možností byť užitočný pre našu mestskú časť. Po havarijnom stave, ktorý tu zanechal bývalý, nezodpovedný a nedôveryhodný starosta som rád, že úspešne prebieha generálna oprava tohto stavu a zároveň sa realizujú aj viditeľné aktivity v prospech obyvateľov našej mestskej časti.

Ladislav Takáč

Svoju prácu si ja nedovolím hodnotiť, na to sú tu občania. Tak ako všade, aj tu platí, že veci sa dajú robiť aj lepšie, bohužiaľ niekedy financie, čas, či skúsenosti to neumožňujú. Ako pedagóg by som mestskej časti udelil 1- . Tá „mínuska“ nie je našou vinou, ale padá to v konečnom dôsledku na naše „tričko“. Je tu však vidieť obrovskú zmenu a veci, ktoré sa doposiaľ nedali sa konečne pohli. Musíme si však uvedomiť, že za rok sa nedá vyriešiť to, čo sa tu neriešilo dlhodobo. Vďaka perfektnému tímu počnúc starostom cez úradníkov či poslancov, ale aj mnohých Vás, ktorí toto čítate však napredujeme veľmi rýchlo.

Vojtech Tóth

Konečne sú v zhode starosta a poslanci. To čo sa podarilo za posledný rok je veľký pokrok pre celú našu mestskú časť. Nemusíme už riešiť na zastupiteľstve nezmyselné kolobežky, ktoré vždy presadzoval bývalý starosta ale konkrétne veci, ktoré potrebujú obyvatelia. Zrekonštruovali sa ihriská, cesty aj chodníky. Veľká vďaka patrí aj celému úradu.

Marián Mikulišin

Moje doterajšie pôsobenie vo funkcii poslanca hodnotím pozitívne, pretože sa začali postupne napĺňať predvolebné sľuby o tom, že posunieme naše krásne sídlisko KVP vpred. Aj keď nám to niekedy nebolo dopriate z finančných dôvodov, stále sme na to s mojimi kolegami – poslancami a pánom starostom dokázali nájsť riešenie. Dúfam, že taká zhoda nás bude sprevádzať aj naďalej, aby sme dokázali občanom, ktorí nám dali dôveru, že ich nesklameme.

Milan Pach

Moju osobnú prácu musia vyhodnotiť občania. Fungovanie MČ pod novým vedením mi vychádza jednoznačne pozitívne. Zmenu vidím najmä v tom, že pri neľahkom štarte, keď nefungoval na úrade server, sa úrad personálne skonsolidoval a začal pracovať na plné obrátky, čo občania v súčasnosti môžu vidieť na každom kroku – rekonštrukcie ciest, nové prvky na detských ihriskách, zvýšený počet aktivačných pracovníkov v teréne, nový, moderný prístup k údržbe zelene a mnoho ďalších. Jednou z najväčších pozitívnych zmien je však komunikácia s občanmi a poslancami zo strany starostu a zamestnancov úradu.

Marián Koszoru

Práca poslanca bola pre mňa zmenou, no nie zásadnou. Na dianí v našej MČ som sa podieľal už ako občan a člen poradných orgánov. S podporou vlastnej rodiny a dobrej komunikácie s kolegami poslancami, úradom, vedením MČ a občanmi sa pracuje zmysluplne. Preto verím, že sa podarí zrealizovať z našich predstáv čo najviac. Prvý rok hodnotím ako prelomový. Podarilo sa obnoviť destabilizovaný úrad, vytvoriť obecný podnik, opraviť viaceré úseky ciest, vysunúť dodávky, pribudlo viac zelene i nové detské ihriská. Verím, že sa nám takto podarí pokračovať a aj svojou prácou prispejem k tomu, aby sa KVP i naďalej posúvalo vpred.

Marián Podolinský

Ako aktívny poslanec vo funkciách predsedu RR, podpredsedu KKaŠ či člena KDaŽP a iných sa snažím rozumne a rozvážne prispieť v každom možnom rozhodnutí pre dosiahnutie stavu hodnotného sídliska. MČ sa rapídne zlepšila efektívnejšou a viditeľne vykonanou prácou, ako aj komunikáciou s verejnosťou, a to napredovaním v informovanosti na viacerých, doposiaľ "uspatých" a nevyužívaných frontoch. Rastú ihriská, zlepšujú sa cesty, plánuje sa do budúcna. Najviac ma teší logickosť viacerých krokov, ako vytvorenie sociálneho podniku či strategického oddelenia úradu a jeho plánovaná ako aj doterajšia práca.

Mária Gamcová

Funkciu poslankyne som vždy chápala ako pomoc druhým. Či už návrhmi uznesení alebo konkrétnymi skutkami. Jedným z najväčších problémov našej mestskej časti, ktorému sa venujem už niekoľko rokov, je rozostavaný objekt tzv. Senior domu. Veľmi ma mrzí, že doposiaľ sa nepodarilo ukončiť zmluvný vzťah so súčasným nájomcom. Verím, že v blízkej dobe sa podarí uzavrieť túto kapitolu sídliska. Mojou „ďalšou topkou“ je obnova fontány. Práve jej sfunkčnenie by nám mohlo spríjemniť život na našom sídlisku, preto navrhujem do rozpočtu 2020 financie na tento účel a budem sa tešiť, ak sa tento návrh podarí zrealizovať.

Roman Matoušek

Keďže okrem poslanca som zároveň zástupcom starostu, cítim dvojnásobnú zodpovednosť voči našim obyvateľom. Aj keď nám začiatok skomplikoval spadnutý server či nefunkčný miestny úrad, poctivou prácou sa postupne stávame jednou z popredných mestských častí v Košiciach. Svedčia o tom výsledky projektov, ktoré sa nám podarilo zrealizovať. Osobne ma veľmi teší odpredaj mobilnej ľadovej plochy, obnova tenisového ihriska v Drocárovom parku (s ktorým máme ešte veľké plány), založenie sociálneho podniku i skvalitnenie podujatí, ktorými budujeme komunitný život na KVP. Verím, že v tomto tempe budeme pokračovať.

Zdeno Bartók

Som veľmi rád, že si pred rokom občania KVP zvolili práve tento tím ľudí na čele s našim starostom. Každý z nás chce pre naše sídlisko to najlepšie a spolu sa nám darí posúvať ho vpred. Za posledný rok sa podaril veľký kus práce. Od drobných a predsa podstatných detailov, ako sú doplnené lavičky, odpadkové koše, výsadba stromčekov, cez rekonštrukciu detských ihrísk a nové chodníky, až po vytvorenie sociálneho podniku a mobilnej aplikácie. Aj napriek tomu, že všetko potrebuje svoj čas cítim, že sa KVP posunulo vpred a teším sa na ďalšie spoločné výzvy, ktoré nás čakajú.

Marta Sidorjakova

Prvý volebný rok hodnotím veľmi pozitívne. Za najväčší úspech považujem založenie sociálneho podniku, ktorým vieme v budúcnosti ušetriť finančné prostriedky. Takisto mám radosť z podujatí, ktoré mestská časť organizuje pre rôzne vekové skupiny, veľmi sa mi páči uvítanie novorodeniatok, oslavy našich jubilantov ale i obnovenie letného kina. Vyzdvihnúť musím aj zlepšenie komunikácie a informovanie verejnosti zo strany úradu. Som rada, že stretnutia s pánom starostom sú konštruktívne a spoločne vieme hľadať riešenia na témy, ktoré trápia naše sídlisko. KVP začalo konečne opäť ožívať.

Marián Horenský

Prácu poslanca vnímam ako možnosť realizácie prospešných cieľov, ktoré som v rámci volebnej kampane deklaroval. Z pozície predsedu Komisie kultúry, školstva a športu ako aj z pozície podpredsedu Redakčnej rady je mojou snahou pristupovať k povinnostiam zodpovedne. Ako autor schválenej Stratégie podpory rozvoja dobrovoľníctva na Sídlisku KVP som rád, že jej jednotlivé ciele sú postupne realizované. Po prvom roku je viditeľná pozitívna zmena vo fungovaní mestskej časti. Som rád, že mi je umožnené „TVORIŤ“ a mať reálnu možnosť spolupodieľať sa na rozhodnutiach samosprávy, ktoré majú dopad na všetkých obyvateľov.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224