Voľba prísediacich - oznam

Prísediacich bude voliť Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode Okresného súdu Košice II.  

   

Predpoklady na voľbu prísediaceho v zmysle § 139 zákona č. 385/2000 Z. z. sú:

a)  v deň zvolenia dosiahnutie veku najmenej 30 rokov,

b)  spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prísediaceho,

c)  bezúhonnosť a morálne vlastnosti dávajúce záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne

     vykonávať, 

d)  trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

e)  súhlas s voľbou k Okresnému súdu Košice II, trestný úsek.

 

Podľa § 145 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov.  

 

Občania mestskej časti, ktorí majú záujem vykonávať funkciu prísediaceho a spĺňajú vyššie  uvedené  predpoklady,  sa  môžu prihlásiť na  Miestnom  úrade  MČ Košice - Sídlisko KVP,  Trieda  KVP 1,  právne oddelenie, I.  poschodie, číslo dverí  4, osobne  alebo  na č. telefónu  055/789 06 17 v  termíne  do 22. novembra 2021.

 

Voľba prísediacich bude zaradená do programu rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v decembri 2021.  

 

                         

                                                                                                Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.     

                                                                                                               starosta

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224