Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 25.09.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Oznam

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP  o z n a m u j e   občanom, že na základe požiadania Okresného súdu Košice II budú  v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volení prísediaci. Pre obvod našej mestskej časti bolo určených 10 prísediacich.  

Prísediacich bude voliť Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.

 

Predpoklady pre výkon tejto funkcie v zmysle § 139 zákona č. 385/2000 Z. z. sú:

- vek najmenej 30 rokov

- spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prísediaceho

- bezúhonnosť a morálne vlastnosti dávajúce záruku riadne vykonávať funkciu

  prísediaceho

- trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

- súhlas so zvolením a pridelením k Okresnému súdu Košice II na trestnom úseku.

 

Občania mestskej časti, ktorí majú záujem a spĺňajú vyššie uvedené predpoklady, sa môžu prihlásiť  na  Miestnom   úrade  Mestskej  časti  Košice-Sídlisko KVP,  Trieda  KVP  č. 1,  I.  poschodie, číslo dverí 4 v úradných hodinách osobne alebo na č. telefónu  055/789 06 17 v termíne  do 8. novembra 2017.

 

K voľbe na výkon  funkcie prísediaceho je potrebné doložiť : 

         1.  vyplnený dotazník                            

         2.  prehlásenie - súhlas so zvolením 

         3.  výpis z registra trestov

         4.  potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie prísediaceho. 

 

 

 

 

                           

                                                                                               Ing. Alfonz Halenár, v. r.   

                                                                                                         starosta

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975