Varovné signály

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:
nastáva mimoriadna situácia, podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím Vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.


Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE, VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
- 2-minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené.

Varovný signál: OHROZENIE VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
- 6-minútový stály tón sirén


Signál: KONIEC OHROZENIA
KONIEC VAROVANIA ALEBO KONIEC POSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
- 2-minútový stály tón sirén bez opakovania


POZOR! Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškách mimo tohto termínu informujú hovoreným slovom pred skúškou sirén.


ČO ROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA
(mimo doby pravidelného preskúšania)

Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy.
Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
Čakajte doma na ďalšie pokyny.


OPATRENIA PRED EVAKUÁCIOU

Vypnúť elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek.
Uhasiť otvorený oheň a spaľovacie zariadenia.
Uzatvoriť hlavné uzávery vody a plynu.
Odpojiť anténne systémy od prijímačov.
Pozatvárať všetky okná.
Pripraviť si evakuačnú batožinu.
Zamknúť dvere bytu, domu.


ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ EVAKUAČNEJ BATOŽINY

- pre deti do 25 kg

- pre dospelých do 50 kg


ČO VÁM NEMÁ CHÝBAŤ V BATOŽINE?

osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
prikrývka, spací vak,
vrecková lampa, sviečka a zápalky,
ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
pre deti nezabudnite pribaliť hračku.


ZÁSADY PRVEJ POMOCI


PRVÁ POMOC - je súbor opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:
zachrániť život,
zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
urýchliť zotavenie.

Ako postupovať?
Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo, ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého, zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?
Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest,
pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie,
pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca, venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte! Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte, nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224