Aktuálne informácie o preventívnych opatreniach ohľadom nového koronavírusu

Na Slovensku sa doposiaľ potvrdilo sedem pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus). Štát prijal prísne opatrenia, zatvorené sú aktuálne aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja ako i mesta Košice. Krízový štáb zakázal orgánom štátnej ako i miestnej samosprávy usporiadavať kultúrne, športové a verejné podujatia do 25.marca. Zároveň je povinná karanténa pre ľudí, ktorí prišli z rizikových krajín.

Na území mestskej časti Košice-Sídlisko KVP postupujeme v súlade s odporúčaniami, okrem zrušených marcových podujatí je zatvorené aj denné centrum pre seniorov na Cottbuskej ulici.

Pre úspešné zvládnutie situácie je potrebné v prvom rade ROZUMNÉ, ZODPOVEDNÉ a UVEDOMELÉ správanie voči sebe ako aj ostatným ľuďom a nepodliehať panike.

Prosíme občanov, aby

 • rešpektovali rozhodnutia a odporúčania štátnych i samosprávnych orgánov, nakoľko sú prijímané po dôslednej analýze faktov odborníkmi
 • vyhýbali sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí a nenavštevovali ich, ak to nie je naozaj nevyhnutné
 • rešpektovali ostatných ľudí a informovali svoje okolie, zamestnávateľa prípadne školu o pozitívnej cestovateľskej anamnéze, ak boli v zahraničí, prípadne ak bol v zahraničí niekto z blízkych osôb, a to aj v prípade, ak zatiaľ nejaví príznaky choroby
 • ak sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali 14-dňovú domácu izoláciu, sledovali svoj zdravotný stav a postupovali podľa pokynov a odporúčaní

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia:

 • umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu s protivírusovou zložkou; je vhodné preštudovať si inštruktážne návody (videá) o tom, ako si správne umývať ruky
 • nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa alebo úst, nakoľko vírus sa do tela dostáva cez sliznice
 • zakryte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša; ak papierovú vreckovku nemáte k dispozícii, prikryte si ústa a nos lakťom a potom oblečenie následne riadne vyperte
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky, ale  dodržiavajte aspoň 1-metrovú vzdialenosť aj pri kontakte s neznámymi na prvý pohľad zdravými ľuďmi
 •  podporujte svoju imunitu osvedčenými spôsobmi užívaním vitamínov C a D, dostatkom spánku, otužovaním, snažte sa vyhýbať stresu, nakoľko aj stres značne oslabuje imunitu človeka
 • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
 • dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti aj na pracovisku

Rizikové skupiny

Vzhľadom na skutočnosť, že najviac rizikovou skupinou sú ľudia s oslabenou imunitou, ako sú  seniori a ľudia trpiaci vážnou chronickou diagnózou, je vhodné zabezpečiť, aby títo ľudia boli v čo najmenšej miere vystavení riziku nákazy, t.j. vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí, nemocniciam, lekárňam a pod, kde je predpoklad výskytu chorých ľudí. V tejto súvislosti teda apelujeme na blízkych príbuzných týchto ľudí, aby sa v maximálnej miere o týchto ľudí postarali a zabezpečili im potrebné lieky, potraviny a ostatné nevyhnutné.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Ku dnešnému dňu nebolo vydané rozhodnutie o plošnom prerušení vyučovania na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ale situácia je na dennej báze monitorovaná a prehodnocovaná. V prípade absencie viac ako 30 percent žiakov môže riaditeľ školy po odsúhlasení košickým RÚVZ vyhlásiť chrípkové prázdniny. Zároveň aj naďalej platí, že ak pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, školáci a ich rodičia navštívili v posledných týždňoch niektorú rizikovú krajinu, prípadne boli v kontakte s rizikovou osobou, mali by podľa odporúčaní ministerstva školstva zostať v domácej izolácii po dobu minimálne 14 dní.


V tomto prípade je potrebné telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý nariadi ďalší postup a informovať zamestnávateľa, resp. riaditeľa školy.  V prípade odporúčanej karantény majú zamestnanci nárok na čerpanie PN.


V aktuálnej situácii podľa RÚVZ nie je dôvod na prehnanú paniku. Ak však má rodič odôvodnenú obavu o zdravie svojho dieťaťa a z preventívnych dôvodov si želá, aby zostalo v domácej karanténe a vynechalo školskú dochádzku, je potrebné, aby svoje rozhodnutie najprv konzultoval s riaditeľom školy. Ten určí ďalší postup, prípadne navrhne alternatívny spôsob vyučovacieho procesu.

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682. Tiež je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu: koronavirus@ruvzke.sk

Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekcii “COVID-19”:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Ďalšie informácie a usmernenia nájdete aj na stránke:

 •  ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

 • Mesta Košice:

https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224