Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Informácia pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019

Pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 30.3.2019 si volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu  môže ešte požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu nasledovne:

1/ osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29.3.2019) v úradných hodinách obce na adrese - Miestny úrad MČ Košice- Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, Košice, kancelária č.2

2/ prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29.3.2019). 

V tomto prípade musí žiadosť obsahovať údaje o voličovi - meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a údaje o osobe splnomocnenej na prevzatie hlasovacieho preukazu - meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Uvedenú žiadosť môže volič zaslať na emailovú adresu : k1k@mckvp.sk alebo ju v písomnej forme predloží splnomocnená osoba.

 

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom.

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975