Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko KVP podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 401/1990  Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,uznesením č. 365 zo dňa 30.06.2022 určilo v Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP volebné obvody a počet poslancov miestneho zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 nasledovne:

Počet volebných obvodov:   4
Počet poslancov:                   13   
 

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa územie ulíc :   
Dénešova, Drábova, Stierova, Wurmova
sa volia 3 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 2,  ktorý zahŕňa územie ulíc :     
Bauerova, Jasuschova, Čordákova, Klimkovičova 2 - 40 párne, Klimkovičova 27 - 37 nepárne, Trieda KVP 1/C
sa volia 4 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 3, ktorý zahŕňa územie ulíc :     
Hemerkova, Húskova, Jána Pavla II., Janigova, Klimkovičova 1, 11, 13, 15, 17, Zombova
sa volia 3 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 4, ktorý zahŕňa územie ulíc :   
Cottbuská, Starozagorská, Titogradská, Trieda KVP  6,  Wuppertálska
sa volia 3 poslanci.

 

 

V Košiciach, 18. júla 2022                                                                                             

 

                 Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                               starosta 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224