Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je sobota, 25.01.2020RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v zmysle § 12 ods. 1 zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších  predpisov zvoláva ustanovujúce  zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  10.12.2018 (v pondelok) o  16.00 hod. v priestoroch  Miestneho úradu mestskej  časti   Košice-Sídlisko KVP,  Trieda KVP č.1,   I. poschodie,  zasadacia miestnosť.

Návrh programu :

 

1.      Otvorenie

2.      Informácia predsedu MVK o výsledkoch volieb do OSO konaných dňa 10.11.2018

3.      Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

4.      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

5.      Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Košice–Sídlisko KVP

6.      Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie

7.      Správa mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí

8.      Určenie overovateľov zápisnice

9.      Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

10.  Poverenie poslanca MieZ pre volebné obdobie 2018-2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MieZ

11.  Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu

12.  Návrh na určenie odmeny zástupcovi starostu

13.  Návrh na zriadenie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a voľba jej členov pre volebné obdobie 2018-2022

14.  Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022, určenie náplne ich činnosti, voľba ich predsedov a členov

15.  Návrh na zriadenie komisie na ochranu  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov  mestskej časti a voľba jej členov

16.  Určenie platu novozvoleného starostu

17.  Rôzne

18.  Záver

 

                                                                                             

                                                                                          Ing. Alfonz Halenár v. r.                               
                                                                                                    starosta MČ        

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224