Ako prvá mestská časť sme schváli stratégiu rozvoja dobrovoľníctva

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP je mestskou časťou, v ktorej je možné realizovať veľké množstvo aktivít, ktoré majú dobrovoľnícky charakter. Je, preto hodné a žiaduce mať dokument, ktorý si stanoví základný cieľ a bude možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky či vynaložené úsilie.Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo stratégiu dobrovoľníctva na svojom poslednom rokovaní.

Angažovanie sa v dobrovoľníctve je možné považovať za určitú súčasť životného štýlu. Špeciálne prínosy má vykonávanie dobrovoľníckej činnosti pre samotného človeka, ktorý sa do takejto činnosti zapojí. Pri vykonávaní rôznych aktivít získava nové zručnosti a skúsenosti, zoznámi sa s novými ľuďmi, miestami či kultúrami, je často konfrontovaný so spoločenskými problémami a výzvami, ale aj rôznorodosťou, odlišnosťou, inými životnými podmienkami, či spôsobom života. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj dobrovoľníka. Dobrovoľníctvo posilňuje sebadôveru, prináša nové podnety a motivácie do života, zapája skupiny, ktoré sa môžu cítiť na okraji spoločnosti či spoločenského záujmu. Dobrovoľníci získavajú pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce, darovaného času a úsilia. Dobrovoľníctvo tak vytvára prínos pre širšiu skupinu ľudí a prispieva k budovaniu solidarity v spoločnosti založenej na angažovanosti jednotlivca.

Cieľom stratégie – reagujúc na pomerne nízku osvetu a propagáciu dobrovoľníctva na verejnosti, je tvorba politiky v oblasti dobrovoľníctva založenej na skutočnom poznaní tohto fenoménu. Prepojenie výskumu, politiky a praxe je základom pre koncepčné riešenie dobrovoľníctva v MČ Košice – Sídlisko KVP, vytvorenie udržateľného systému jeho financovania a rozvoja do budúcnosti.

Sledujúc trend zvyšujúcej sa úlohy dobrovoľníctva pri budovaní lokálnych spoločenstiev, predkladaná stratégia má za cieľ spracovanie strednodobej prognózy (obdobie rokov 2019 až 2023) vývoja dobrovoľníctva na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP spolu s identifikovaním odporúčaní pre tvorbu dobrovoľníckej politiky a vytvorenie pro-dobrovoľníckej kultúry. Vychádzajúc z 3 základných priorít, 8 špecifických cieľov a 22 opatrení je výsledkom 21 cieľov.

Snahou je aj to, aby dobrovoľníctvo bolo vnímané ako hodnotná a oceňovaná činnosť. Je potrebné zmeniť negatívny predsudok, že dobrovoľnícka práca je forma práce zadarmo bez pozitívnych výsledkov.

 

                                     Mgr. Marián Horenský, PhD.

                                                                                          poslanec miestneho zastupiteľstva

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224