Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 18.10.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pozvánka na VI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  27. júna 2019 o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu

 1. Otvorenie

  •      Schválenie programu rokovania  
  •      Voľba návrhovej komisie
  •      Určenie overovateľov zápisnice

 2. Kontrola plnenia uznesení                                                                                      

 3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP                    

 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 1. júla 2019

     do 31. decembra 2019                                                                                                                                       

 5. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019                  

 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach       

 7. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Klub všestrannej turistiky Košičan, Čermeľská cesta 1, Košice

 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Ľudia k ľuďom n. o., Železiarenska 15, Košice-Šaca 

 9. Interpelácie

10. Otázky poslancov

11. Rôzne

12. Záver

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

                                   

                                                                                                        Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.   

                                                                                                        starosta mestskej časti 

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224