Pozvánka na VII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa  15. augusta 2019 o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu

 1. Otvorenie
 •      Schválenie programu rokovania   
 •      Voľba návrhovej komisie
 •      Určenie overovateľov zápisnice
 1. Stanovisko k návrhu záverečného účtu MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2018
 2. Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2018
 3. Tvorba a použitie rezervného fondu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2019     
 4. Výročná správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2018
 5.  Návrh na prerozdelenie účelových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice
 6.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január – jún 2019
 7.  Návrh na III. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2019
 8.  Žiadosť o  spoluprácu  pri  plnení uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach  č. 172 –  návrh lokality  na výstavbu  zariadenia  na pomoc osobám bez domova
 9.  Rôzne
 10.  Záver

 

     Zasadnutie  miestneho zastupiteľstva je verejné.

                                   

                                                                                                        Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.  
                                                                                                          starosta mestskej časti

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224