Pozvánka na VIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  25.septembra 2019 o 16.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu

 1. Otvorenie
 •      Schválenie programu rokovania  
 •      Voľba návrhovej komisie
 •      Určenie overovateľov zápisnice
 1. Kontrola plnenia uznesení

 2. Správa Obvodného oddelenia PZ Košice-Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku
  KVP za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

 3. Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za
  obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

 4. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

 5. Monitorovacia správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019

 6. Údaje o plnení rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019

 7. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.06.2019

 8. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2019

 9. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2019

 10. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu  projektu  „Nabíjacia stanica
  pre elektromobily v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“

 11. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
  č. 400 zo dňa 10.04.2018

 12. Interpelácie

 13. Otázky poslancov

 14. Rôzne

 15. Záver  

   

                                                               

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                            Mgr. Ladislav Lörinc   

                                                                                                            starosta mestskej časti

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224