Pozvánka na IX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  14.novembra 2019 o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu

 1.  Otvorenie
   a)  Schválenie programu rokovania
   b) Voľba návrhovej komisie 
   c)  Určenie overovateľov zápisnice
 2.  Informácia o vybavených interpeláciách 
 3.  Informatívna správa z IX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 19.09.2019
  a z pokračovania zo dňa 03.10.2019  
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP    
 6. Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - návrh
 7. Návrh   VZN   č.  26/2019,   ktorým   sa   vyhradzujú   miesta  a   ustanovujú  podmienky   na umiestňovanie  volebných  plagátov  počas  volebnej  kampane   na   verejnom   priestranstve Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 8. Schválenie   prenájmu   nebytového  priestoru  v   budove   OC  IV,   Cottbuská  36,   Košice  a prenájmu pozemku pre Slovenskú poštu, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Schválenie  Dodatku č. 2 k  Nájomnej zmluve č. 25/6/93 zo dňa  25.6.1993 uzavretej medzi Mestskou časťou Košice-Sídlisko KVP ako prenajímateľom a Slovnaft a. s.  Bratislava ako   nájomcom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie -HK Sršne - hokejový mládežnícky klub, Občianske združenie       
 11. Interpelácie   
 12. Otázky poslancov  
 13. Rôzne
 14. Záver

                                                                  

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                          Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                          starosta mestskej časti

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224