Pozvánka na X. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  18. decembra 2019 ( v stredu ) o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu

 1. Otvorenie
 1. Schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Určenie overovateľa zápisnice
 1. Informatívna správa  z X. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 06.11.2019
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na obdobie od 1. januára
 5. 2020 do 30. júna 2020
 6. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 14.11.2019 do zasadnutia MZ dňa 18.12.2019
 7. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – november 2019
 8. Schválenie doplnenia časti pozemkov do predmetu  nájmu medzi  Mestskou časťou  Košice -  Sídlisko KVP ako prenajímateľom  a Slovnaft  a. s.  Bratislava  ako  nájomcom  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Liga proti reumatizmu, Občianske združenie
 10. Interpelácie
 11. Otázky poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver

                                                                

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                          Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                          starosta mestskej časti

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224