Pozvánka na XIV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Návrh programu

 1.  Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice
 2.  Kontrola plnenia uznesení                                                                      
 3.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 30.4.2020 do 31.05.2020 
 4.     a) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 2/2020  
      b) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 3/2020        
      c) Správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 4/2020        
 5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Sídlisko KVP na obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020
 6.  Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2019       
 7.  Záverečný účet Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2019              
 8.  Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2020          
 9.  Výročná správa Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2019
 10.     a) Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl 2020
      b) Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP k 30.04.2020
 11. Návrh na I.  zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2020
 12. Nájom nebytového priestoru pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 13. Nájom motorového vozidla pre Podnik služieb KVP s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa   
 14. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Pauzička, Dénešova 69, Košice
 15. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rodičovské združenie pri MŠ, Za priekopou 57, Košice
 16. Návrh na doplnenie a zmeny Rokovacieho poriadku Miestnej rady  Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
 17. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP     
 18. Návrh na zmenu harmonogramu Participatívneho rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP
 19. Dizajn-manuál Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP – informácia         
 20. Manuál tvorby verejných priestranstiev - zeleň
 21. Interpelácie
 22. Otázky poslancov
 23. Rôzne
 24. Záver  

 

  Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

                                                                                                        Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                          starosta mestskej časti

 

Materiály k zasadnutiu Miez

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224