Pozvánka na 11. zasadnutie miestnej rady

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že 11. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  9.  júla 2020 ( štvrtok ) o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu : 

1. Otvorenie

      a) Schválenie programu rokovania

      b) Určenie overovateľa zápisnice

 2.  Kontrola plnenia uznesení                                                                      

 3.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od

      01.06.2020 do 30.06.2020  /len na zasadnutie MZ/

 4.  Informácia o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP /len na zasadnutie MZ/            

 5.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj – jún 2020

 6.  Žiadosť o poskytnutie účelového transferu pre Podnik služieb KVP s.r.o.

 7.  Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2020         

 8.  Návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ Košice – Sídlisko KVP

      o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19

 9.  Návrh na zmenu distribúcie vreciek na psie exkrementy /len na zasadnutie MZ/          

10. Informačné tabule  /len na zasadnutie MZ/          

11. Využívanie verejných priestorov pre majiteľov psov  /len na zasadnutie MZ/                                          

12. Interpelácie /len na zasadnutie MZ/      

13. Otázky poslancov /len na zasadnutie MZ/      

14. Rôzne

15. Záver  

 

Zasadnutie miestnej rady je verejné, pokiaľ miestna rada nerozhodne inak.

 

                                                                                                               Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.    

                                                                                                                starosta mestskej časti

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224