Pozvánka na XV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP oznamuje že XV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa  16. júla 2020 o 15.00 hodine  v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť.

Návrh programu :

 1. Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice
 2.  Kontrola plnenia uznesení                                                                      
 3.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.06.2020 do    30.06.2020 
 4. Informácia o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP   
 5. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj - jún 2020       
 6. Žiadosť o poskytnutie transferu pre Podnik služieb KVP s.r.o.              
 7. Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2020          
 8. Návrh riešenia žiadostí nájomcov nebytových priestorov v správe MČ Košice - Sídlisko KVP o zníženie alebo odpustenie nájomného z dôvodu pandémie ochorenia Covid - 19
 9. Návrh na zmenu distribúcie vreciek na psie exkrementy
 10. Informačné tabule
 11. Využívanie verejných priestorov pre majiteľov psov   
 12. Interpelácie
 13. Otázky poslancov
 14. Rôzne  
 15. Záver  

 

      Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                          Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                            starosta mestskej časti

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224