Pozvánka na XVII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne

Návrh programu 

1. Otvorenie
    a) Schválenie programu rokovania
    b) Voľba návrhovej komisie
    c)  Určenie overovateľov zápisnice
2.  Prijatie návratnej finančnej výpomoci pre Mestskú časť Košice -Sídlisko KVP             
3.  Žiadosť o poskytnutie kapitálového transferu pre Podnik služieb KVP, s. r. o.       
4.  Žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie „Občania sídliska KVP“                    
5.  Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na rok 2020
6.  Dom seniorov Mestskej časti Košice – KVP – splnomocnenie štatutára k rokovaniam
     o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
7.  Rôzne
8.  Záver    

  Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                       Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.          

                                                                                                        starosta mestskej časti

Dokumenty na stiahnutie

MieZ 15_10_2020.zip
veľkosť: 593.57 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224