Pozvánka na XXVI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne

Návrh programu
 

 

 1.   Otvorenie
        a) Schválenie programu rokovania
        b) Voľba návrhovej komisie
        c)  Určenie overovateľov zápisnice
 2. Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj časti areálu bývalej MŠ v Drocárovom      parku a  prenájom priľahlého pozemku a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 3. Návrh na zriadenie Komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov predložených v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže
 4. Návrh na zmenu členstva v Dozornej rade Podniku služieb KVP s. r. o.
 5. Rôzne
 6. Záver

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

    

                                                                                                    Mgr. Ladislav Lörinc, v.r. 
                                                                                                      starosta mestskej časti

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224