Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.03.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pozvánka na XXXV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Starosta
Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že XXXV. zasadnutie MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční v mimoriadnom termíne dňa 15. mája 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  Mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie, zasadacia miestnosť

 

Návrh programu

1. Otvorenie
1. a/ Schválenie programu rokovania
1. b/ Voľba návrhovej komisie
1. c/ Určenie overovateľov zápisnice
2. Potvrdenie uznesenia č. 400 z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa  10. 04. 2018
3. Potvrdenie uznesenia č. 401/a z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo dňa  10. 04. 2018
4. Potvrdenie uznesenia č. 401/b z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo  dňa  10. 04. 2018
5. Potvrdenie uznesenia č. 401/d z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo  dňa  10. 04. 2018
6. Potvrdenie uznesenia č. 401/e z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo  dňa  10. 04. 2018
7. Potvrdenie uznesenia č. 401/f z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo  dňa  10. 04. 2018
8. Potvrdenie uznesenia č. 401/g z pokračovania XXXIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP zo  dňa  10. 04. 2018
9. Výsledky kontroly plnenia uznesení MieZ, ktoré boli schválené v roku 2017
10. Rôzne
11. Záver

     

                                        Zasadanie  miestneho  zastupiteľstva  je  verejné.

 

 

                                                                                                                            Ing. Alfonz Halenár, v. r.

                                                                                              starosta mestskej časti       

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975