Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je utorok, 19.03.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Pozvánka na XXXVI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva - pokračovanie

Starosta
mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

oznamuje,

že pokračovanie XXXVI. zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP sa uskutoční dňa 26. júna 2018 o 15.00 hodine v  priestoroch Miestneho úradu  mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, I. poschodie,  zasadacia miestnosťProgram

1. Otvorenie
6. Stanovisko a pripomienky MČ Košice-Sídlisko KVP ku Konceptu nového územného plánu Mesta Košice 
7. Stanovisko mestskej  časti Košice-Sídlisko KVP ku stavebným aktivitám v blízkosti kláštora Karmel, Rádu Bosích karmelitánok v Mestskej  časti  Košice-Sídlisko  KVP
8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za obdobie od 20. 3. 2018 do zasadnutia MieZ dňa 19. 6. 2018  
9.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018  
10.  Stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2017
11.  Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2017
12.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie marec - apríl 2018
13.  Tvorba a použitie rezervného fondu na rok 2018
14.  Výročná správa mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za rok 2017    
15.  Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-SídliskoKVP na rok 2018
16.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Wrestling Jedla Košice
17.  Žiadosť o poskytnutie dotácie - Občianske združenie Slovenský skauting 68, zbor Biele vrany
18.  Určenie  volebných  obvodov  a  počtu  poslancov  
19.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na celé funkčné obdobie 2018 - 2022
20.  Prerokovanie  protestu  prokurátora  
21.  Interpelácie poslancov
22.  Otázky poslancov
23.  Rôzne
24.  Záver


Zasadanie miestneho zastupiteľstva je verejné.

                                                                                                                              Ing. Alfonz Halenár, v. r.
                                                                                         starosta mestskej časti                             

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975