Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je štvrtok, 13.12.2018RSSFacebook
Vyhľadávanie

Miestna rada

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu. Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta. Miestna rada je zložená z poslancov, ktorých volí miestne zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet jej členov tvorí najviac tretinu počtu poslancov, pričom v zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.
 

Poslanci - členovia Miestnej rady :

 • Iveta Adamčíková
 • Martin Boritáš
 • Vojtech Tóth, MBA
 • Ing. Mária Gamcová, PhD.

 

Časový plán rokovaní Miestnej rady : 

06.03.2018
05.06.2018
 

 

 

 

Volebné obdobie 2010 - 2014

Poslanci - členovia Miestnej rady :

 • Martin Boritáš
 • Bc. Ingrid Dobošová
 • Ing. Ivan Harajda
 • Mgr. Marián Horenský
 • doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
 • Ing. Peter Kakuloš
 • Ing. Roman Matoušek

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975