Miestne zastupiteľstvo 2018 - 2022

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a komisie.


Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Etický kódex volených predstaviteľov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Tlačivo - formulár na podávanie interpelácií

Odmeny poslancov r. 2020

Odmeny poslancov r. 2019


Časový plán rokovaní MieR a MieZ na rok 2020
 

Miestna rada Miestna rada Miestne zastupiteľstvo Miestne zastupiteľstvo
expedícia materiálov
o 15.00 hod. štvrtok
expedícia materiálov
o 15.00 hod. štvrtok
 20.02.2020  25.02.2020  20.01.2020  30.01.2020
 22.05.2020  27.05.2020 (streda)  17.02.2020  27.02.2020
 29.05.2020  04.06.2020  20.04.2020  30.04.2020
 03.07.2020  09.07.2020  01.06.2020  11.06.2020
 21.08.2020  27.08.2020  06.07.2020  16.07.2020
 23.10.2020  29.10.2020  31.08.2020  10.09.2020
 27.11.2020  03.12.2020  26.10.2020  05.11.2020
     07.12.2020  17.12.2020
         

 


Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály

XIX. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (14.12.2020)
XVIII. Miestne zastupiteľstvo (03.12.2020)
XVII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (15.10.2020)

 

XVI. Miestne zastupiteľstvo (10.09.2020)

 

XV. Miestne zastupiteľstvo (16.07.2020)

 

XIV. Miestne zastupiteľstvo (11.06.2020)                         
XIII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (30.04.2020)
XII. Miestne zastupiteľstvo (27.02.2020)
XI. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne (30.01.2020)
X. Miestne zastupiteľstvo (18.12.2019)
IX. Miestne zastupiteľstvo (14.11.2019)
VIII. Miestne zastupiteľstvo (25.09.2019)
VII. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (15.08.2019)
VI. Miestne zastupiteľstvo (27.06.2019)
V. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (23.05.2019)

 

IV. Miestne zastupiteľstvo (25.04.2019)

 

III. Miestne zastupiteľstvo (21.02.2019)
II. Miestne zastupiteľstvo - v mimoriadnom termíne (20.12.2018)         

 

I. Miestne zastupiteľstvo - ustanovujúce (10.12.2018) 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224