Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Mestská časť Košice Sídlisko KVP
Dnes je piatok, 19.04.2019RSSFacebook
Vyhľadávanie

Miestne zastupiteľstvo 2018 - 2022

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti. Je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu. Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti, môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace a rokuje vždy v zbore. Spôsobilé na rokovanie a uznášanie sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak miestne zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovania miestneho zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú miestna rada a komisie.


Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Etický kódex volených predstaviteľov Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Tlačivo - formulár na podávanie interpelácií


Časový plán rokovaní MieR a MieZ na rok 2019
 

Miestna rada Miestna rada Miestne zastupiteľstvo Miestne zastupiteľstvo
uzávierka
o 15.00 hod. štvrtok
uzávierka
o 15.00 hod. štvtok
 21.01.2019  31.01.2019                  08.02.2019  21.02.2019
 18.03.2019  28.03.2019  12.04.2019  25.04.2019
 13.05.2019  23.05.2019  14.06.2019  27.06.2019

Publikované:Hlasovania, uznesenia, zápisnice, materiály

 

 

I. Miestne zastupiteľstvo (10.12.2018) 

II. Miestne zastupiteľstvo - mimoriadne (20.12.2018)         

III. Miestne zastupiteľstvo (21.02.2019)
IV. Miestne zastupiteľstvo (25.04.2019)
  • Hlasovanie
  • Uznesenia
  • Zápisnica
  • Videozáznam
  • Materiály
V. Miestne zastupiteľstvo (27.06.2019)
  • Hlasovanie
  • Uznesenia
  • Zápisnica
  • Videozáznam
  • Materiály

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

Telefón: 055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0917 732 975