Kancelária starostu

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: sekret@mckvp.sk

 


Asistentky:

Monika Hegyiová Tel. 055 / 789 06 38 E-mail: monika.hegyiova@mckvp.sk
Marianna Filčáková Tel. 055 / 789 06 37 E-mail: marianna.filcakova@mckvp.sk

Pracovná náplň:

  • zabezpečujú  administratívnu agendu starostu mestskej časti a prednostu miestneho úradu  a vybavujú ich  korešpondenciu
  • zostavujú návrh pracovného programu starostovi a prednostovi
  • vedú  evidenciu dohodnutých  jednaní  a predkladjú   príslušné podklady  a  materiály ku konaniu
  • zvolávajú   pracovné  porady   miestneho úradu,   vyhotovujú  záznamy  z  porád, zabezpečujú ich  rozoslanie
  • preverujú  materiály  predkladané  starostovi  a  prednostovi  k  podpisu z hľadiska úplnosti a vecnej správnosti
  • vedú  centrálnu  evidenciu  podaných sťažností
  • vedú  evidenciu  podaní  v zmysle  zákona  o  slobodnom  prístupe k informáciám
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224