Zámery nájmu / predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14.06.2022

Nájomca:

 • Podnik služieb KVP s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 52 572 005

Predmet nájmu:

 • tenisový kurt, multifunkčné ihrisko, šatňa s príslušenstvom
Viac
11.04.2022

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor – budova, súp. č. stavby 3110, postavenej na pozemku parc. č. 3564 CKN, v k.ú. Grunt,obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 83 m, zapísanej na LV č. 965
 • pozemok – časť parc. č. 3563 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 70 m2, zapísanej na LV č. 965
 • vybavenie a príslušenstvo komunitnej kaviarne
Viac
12.04.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
09.03.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
02.02.2021

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
25.08.2020

Osobitný zreteľ spočíva v obmedzení možnosti nájomcu užívať nebytový priestor na účel dohodnutý v nájomnej zmluve, ku ktorému došlo bez zavinenia nájomcu a v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19.

Viac
26.05.2020

Predmet nájmu

 • Motorové vozidlo PIAGGIO PORTER MAXXI, EČV KE692MS,
  VIN ZAPS90RGW00002549 
Viac
26.05.2020

Predmet nájmu

 • nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, a to:
 • v budove súp. č. stavby II. 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 108 m2, zapísanej na LV č. 965
 • v budove súp. č. stavby 1603, postavenej na pozemku parc. č. 3309/19 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 91,82 m2, zapísanej na LV č. 965
Viac
nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224