Zámer prenájmu pozemkov a nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor – budova, súp. č. stavby 3110, postavenej na pozemku parc. č. 3564 CKN, v k.ú. Grunt,obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 83 m, zapísanej na LV č. 965
  • pozemok – časť parc. č. 3563 CKN, v k.ú. Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II o výmere 70 m2, zapísanej na LV č. 965
  • vybavenie a príslušenstvo komunitnej kaviarne

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224