Úradná tabuľa

            Dátum zverejnenia: 26.11.2021

 

            Dátum zverejnenia: 09.11.2021

 

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Maroš Vagaský

            Dátum zverejnenia: 27.10.2021

 

 • Verejná vyhláška: Rozhodnutie pre navrhovateľa TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II.ETAPA s r.o., Popradská 64/F Košice pre územné konanie na umiestnenie stavby „Terasové domy – Titus, Slávičie údolie ul. Na Grunte“.

  Dátum zverejnenia: 19.10.2021

 

 • Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre žiadosť o stavebné povolenie na stavbu s názvom: „Otvor v nosnej stene, v byte č. 8 na 4. poschodí v bytovom dome na ul. Bauerova 20 Košice“ na pozemku KN-C parcelné číslo 3219, v katastrálnom území Grunt.

            Dátum zverejnenia: 19.10.2021

 

            Dátum zverejnenia: 6.10.2021

 

            Dátum zverejnenia: 14.09.2021

 

            Dátum zverejnenia: 13.09.2021

 

 • Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom "Mestská časť Košice – sídlisko KVP, chodník Húskova 3“ na pozemku KN-C parcelné číslo 2840 v katastrálnom území Grunt

            Dátum zverejnenia: 9.9.2021

 

 

            Dátum zverejnenia: 17.08.2021

 

 

            Dátum zverejnenia: 02.08.2021

 

            Dátum zverejnenia: 03.08.2021

 

            Dátum zverejnenia: 27.07.2021

 

 

 • Zmena VZN č. 16/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

            Dátum zverejnenia: 01.07.2021

 

 • Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby - DD PSO117/19

            Dátum zverejnenia: 01.07.2021

 

            Dátum zverejnenia: 30.06.2021

 

            Dátum zverejnenia: 30.06.2021 

 

            Dátum zverejnenia: 16.06.2021 

 

            Dátum zverejnenia : 15.06.2021

 

            Dátum zverejnenia : 15.06.2021

 

            Dátum zverejnenia : 15.06.2021

 

            Dátum zverejnenia : 08.06.2021

 

 

 • Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu „Rozšírenie jestvujúceho parkoviska“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 691/138, 691/139, 691/139, 691/140, 691/1, katastrálne územie Grunt.

  Dátum zverejnenia : 13.4.2021

   

 • Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu FTTH_KE_KBV_Zelené Grunty na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1624/320, 1624/686, 1624/202, 1624/688, 1624/721, 1624/723, 1624/724 v katastrálnom území Grunt, Klimkovičova lica v Košiciach.   Príloha 

            Dátum zverejnenia : 18.3.2021 

 

             Dátum zverejnenia : 16.03.2021

 

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Peter Olšavský

             Dátum zverejnenia : 02.03.2021

 

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Peter Kusko

             Dátum zverejnenia : 02.03.2021

 

            Dátum zverejnenia : 12.2.2021

 

            Dátum zverejnenia: 8.1.2021     

    

            Dátum zverejnenia: 8.1.2021

         

 

          ROK 2020

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Peter Kusko

             Dátum zverejnenia: 16.12.2020

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jaroslav Šimko

             Dátum zverejnenia: 14.12.2020

             Dátum zverejnenia: 9.12.2020   

            Dátum zverejnenia: 09.12.2020

            Dátum zverejnenia: 09.12.2020

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Štefan Varadi

             Dátum zverejnenia: 08.12.2020

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Peter Kusko

             Dátum zverejnenia: 08.12.2020

             Dátum zverejnenia: 24.11.2020

            Dátum zverejnenia : 13.11.2020

 

 • Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020 

             Príloha : Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice

             Dátum zverejnenia: 26.10.2020

 

 • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre líniovú stavbu „Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch registra KN-C parcelné číslo 3666, 3665, 3651, 3668/1, 1642/589, katastrálne územie Grunt a parcelné číslo 1703/4, katastrálne územie Myslava.

            Príloha :  Oznámenie o začatí stavebného konania " Rozšírenie NN distribučnej siete"

            Dátum zverejnenia : 5.10.2020

 

            Príloha :  Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia

 

 • Oznámenie o dražbe ZN. 037/2020  -  Dátum zverejnenia : 10.8.2020    

          

 • Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu: „Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch registra KN-C par.č. 3666, 3665, 3651, 3668/1, 1624/589, kat. úz. Grunt a parc.č. 1703/4, kat. úz. Myslava. na návrh navrhovateľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31 v Košiciach.

​            Príloha : Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou 

            Dátum zverejnenia : 18.6.2020

 

 

 

 

          ROK 2019 

 • VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom priestranstve MČ Košice-Sídlisko KVP
 • Oznámenie o dražbe 099/2019

 • Návrh VZN č. 26/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejnom priestranstve MČ Košice-Sídlisko KVP
 • Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Rozšírenie optickej siete SWAN KE
 • VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší VZN č. 14/1995 o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou vytvorených subjektov
 • Návrh VZN č. 29/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/1995 o podmienkach aktivít a hospodárenia mestskou časťou vytvorených subjektov
 • Návrh zmeny VZN č. 26/2019 , ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
 • Verejná vyhláška - rozhodnutie - zmena podmienok stavebného povolenia 29.01.2019

   

            ROK 2018

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 20.10.2018
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 2.10.2018
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 2.10.2018

           

            ROK 2017

 • Zmena VZN č.3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  (trhový poriadok)
 • Návrh na zmenu VZN č.3/2008, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  (trhový poriadok)

 

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224