Súťaž návrhov na umelecké dielo vo verejnom priestore ARTWORK KVP

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v rámci dotvorenia verejného priestoru sídliska o umelecké diela

týmto

vyhlasuje verejnú súťaž návrhov na realizáciu umeleckého diela vo verejnom priestore s názvom:

"Súťaž návrhov na umelecké dielo vo verejnom priestore ARTWORK KVP"

 

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa: 31.03.2022 o 15.30 hod.

 

Kontaktná osoba za vyhlasovateľa súťaže:
Ing. Jana Timková, e-mail: jana.timkova@mckvp.sk, tel. č.055/7890634, 0910125263 

 
 

 

Súťaž zverejnená dňa: 1.3.2022

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224