Pravidlá vysádzania kvetov v okolí obytných budov

Mestská časť si váži Vašu snahu o skrášlenie okolia obytných blokov, ale aj táto činnosť má určité pravidlá. V okolí budov sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, kde je nutné v zmysle energetického zákona dodržiavať ochranné pásmo.
 
Na uvedenú skutočnosť sme upozorňovali už aj v našom občasníku Kvapk ako aj na našej webstránke : http://www.mckvp.sk/obcan/prekopavky/1000017/.
 
Počas rekonštrukcií potrubí, ale aj pri nečakaných haváriách dochádza k výkopovým prácam, pri ktorých je nutné vysadené stromy, dreviny a kvety odstrániť. Táto skutočnosť je často sprevádzaná hnevom a smútkom za niekoľkoročnou starostlivosťou o vysadené dreviny, ale je nutné rešpektovať zákon.
 
Preto Vás žiadame, aby ste na takýchto miestach už nevysádzali stromy a kríky, možno malé kvety a ozdobné trávy, ktoré môžu skrášliť predzáhradku, ale aj túto činnosť je potrebné konzultovať s pracovníkmi MČ a ostatnými vlastníkmi bytov, lebo nie každému vyhovuje Vaša kreativita a rozsah výsadby.
 
Na sídlisku sa stretávame s predzáhradkami, kde je prehustená výsadba, prípadne sa zanedbala starostlivosť o zeleň a to spôsobuje neestetické, zarastené miesta, kde je vhodné prostredie na výskyt hlodavcov, ktoré následne vchádzajú do spoločných priestorov obytného bloku.
 
Na niektorých miestach si občania dokonca zriadili zeleninovú záhradku, čo je v mestskom prostredí nežiadúce a neestetické, zhnité plody a ich ponechanie na zemi vytvárajú zápach, ktorý obťažuje občanov, bývajúcich hlavne na nižších poschodiach. Chceme zdôrazniť, že zriaďovanie miest na kompostovanie zeleného, ale aj kuchynského odpadu má svoje pravidlá, preto Vás žiadame, aby ste v žiadnom prípade takúto činnosť nevykonávali na verejných priestranstvách na území Sídliska KVP.
 
Touto informáciou sme Vás nechceli odradiť od skrášľovania okolia obytných budov, len sme chceli upozorniť na dodržiavanie určitých pravidiel.
 
Mestská časť dala vypracovať Koncepciu zelene – Manuál tvorby verejných priestranstiev na Sídlisku KVP http://www.mckvp.sk/.../manual_tvorby_verejnych..., kde je navrhnutá druhová skladba stromov, drevín, vhodných do obytných zón, zásady navrhovania výsadby a starostlivosť o zeleň, ktorú my pri plánovanej výsadbe drevín rešpektujeme.
Preto Vás žiadame, aby ste našu snahu o vytvorenie vegetácie, zodpovedajúcej stále sa meniacim trendom s ohľadom na životné prostredie rešpektovali aj Vy, naši občania.
 
Ďakujeme za spoluprácu.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224