Žiadosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám adresované povinnej osobe, ktorou je Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040  23 Košice, je možné podať:

1. osobne v kancelárii prvého kontaktu počas úradných hodín

 

Pondelok a utorok: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
Streda: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:  8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 hod.
Piatok:  8.00 - 12.30 hod.

 

2. poštou na adresu:            Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

                                                  Trieda KVP 1

                                                  040 23 Košice

3. telefonicky:                         055 / 789 06 10

4. faxom:                                 055 / 789 06 33

5. elektronickou poštou na adrese: k1k@mckvp.sk

6. prostredníctvom elektronickej schránky Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií Mestská časť Košice – Sídlisko KVP vybaví v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP môže túto lehotu predĺžiť zo závažných dôvodov stanovených zákonom č. 211/2000 Z.z., najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v  slepeckom (Braillovom) písme.

Predĺženie lehoty Mestská časť Košice – Sídlisko KVP oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224