Začalo sa sčítavanie domov a bytov

Od 1.júna prebieha elektronickou formou prvá fáza projektu Sčítavania obyvateľov, domov a bytov, ukončená by mala byť do 12. februára 2021. 

Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR a realizuje sa podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie domov a bytov vykoná obec, v prípade mesta Košice, mestská časť, tzn. že prebehne bez účasti obyvateľov. Sčítanie sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania.

Samotné sčítavanie obyvateľov bude až v 2. fáze, ktorá bude od 15. februára až do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie  každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území SR obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224