Voľby do Európskeho parlamentu 2019

29.05.2019

Výsledky volieb do Europskeho parlamentu na našom sídlisku.

Viac

Informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu

Viac

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Viac
20.03.2019

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Viac

Oznamujeme voličom, ktorí sú občanmi iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov veku, že Informáciu o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený v slovenskom a anglickom jazyku, žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie podľa § 75 ods.3 volebného zákona si môžu prevziať počas úradných hodín na Miestnom úrade MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1 v kancelárii č. 2.

Viac
22.02.2019

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25.5.2019, na území mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.

Viac

Informácie o dátume a čase konania volieb, o práve voliť a byť volený, o možnosti zapísania občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov, o možnosti vydania hlasovacieho preukazu a o spôsobe hlasovania

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224