Informácie pre voliča

Vážení občania,

predseda Národnej rady  Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 z 1. februára 2019, že  voľby do Európskeho parlamentu

sa vykonajú v sobotu dňa 25. mája  2019.

 

Ďalšie informácie súvisiace s vykonaním volieb a volebným právom občanov Slovenskej republiky:

čas konania volieb od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny

Zápis do zoznamu voličov

    Právo voliť do Európskeho parlamentu má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku, občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan SR, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území SR.

     Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má ma území SR trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt na základe jeho žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť spolu s vyhlásením musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 04. 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Spôsob voľby

  1. vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, na základe platného občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie
  2. na základe hlasovacieho preukazu, v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku 
  3. na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá  – občan SR, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine

Hlasovací preukaz (najneskôr 24.05.2019)

Voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom sú zapísaní do stáleho zoznamu voličov, vydá obec na ich žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu v obci ich vyčiarkne.  

Žiadosť podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Hlasovacie preukazy v súlade s platnou legislatívou sa vydávajú v úradných hodinách obce najneskôr 24.05.2019 (kancelária  č. 2 – hlásenie pobytu občanov).

Hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. 

Hlasovanie

      Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak volič nepredloží občiansky alebo pobytový preukaz, hlasovanie sa mu neumožní.

Volič, ktorý nehlasuje vo volebnom okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu sa volebnej komisii preukazuje občianskym/pobytovým preukazom a hlasovacím preukazom, ktorý mu bol na jeho žiadosť vydaný.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine. Účasť na hlasovaní sa voličovi zaznamená v slovenskom cestovnom doklade.

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom  úradnej pečiatky obce.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi,  ktorý tak neurobí volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.

Volič, ktorý sa  nemôže  dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú  komisiu v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta.                                                                             

 

 

Ostatné informácie: www.minv.sk/?volby-ep

                                                                                                               

Dokumenty na stiahnutie

Informácia pre voliča
veľkosť: 400.69 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224