Voľby do NR SR 2020

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP vyhradila všetkým kandidujúcim politickým subjektom plochu na umiestňovanie volebných plagátov podľa zásad rovnosti. Plocha je umiestnená na opornom múre pri vstupe do budovy miestneho úradu - Zombova ulica a bude osadená výlučne počas volebnej kampane.

Viac
10.12.2019

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií: k1k@mckvp.sk

Viac
27.11.2019

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29. februára 2020 určil starosta mestskej časti Mgr. Ladislav Lörinc volebné okrsky a volebné miestnosti.

Viac
22.10.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:
- v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 10.1.2020.

Viac
15.11.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Viac
15.11.2019

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky.

Viac
15.11.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224