Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií :

k1k@mckvp.sk


Oznámenie o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť aj v listinnej forme na adresu:

Mestská časť Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu, 1. poschodie, č. dverí 1

Lehota na  doručenie  oznámenia  sa  končí  uplynutím  posledného dňa lehoty (t.j. v stredu 8. januára 2020 o 24.00 h). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224