Faktúry, objednávky, zmluvy - do 04.05.2017

Transparentná samospráva

Otvorene o parkovaní na sídlisku (II.časť)

Otvorene o parkovaní na sídlisku KVP (II. časť)

Parkovanie na našom sídlisku KVP je dlhodobý problém. Uvedomujeme si to rovnako, ako každý jeden vodič nášho sídliska. Máme za to, že je potrebné otvárať transparentnú a konštruktívnu verejnú diskusiu s našimi občanmi a hľadať spoločné riešenia.

Preto Vám prinášame aj túto sériu článkov o parkovaní s cieľom poskytnú Vám čo najviac informácií, ktorými momentálne ako samospráva disponujeme na základe našej dennodennej praxe, našich skúseností a vedomostí. Prosíme, diskutujme spoločne.

Čo bolo doteraz urobené pre to, aby sa situácia zmenila?

MČ KVP posledné 3 roky pracovala na projektovaní nových parkovacích miest tam, kde to priestorové možnosti dovoľujú. Celkovo sme pripravili 8 projektov na nové parkoviská. Rozšírenie parkovacích miest na Zombovej ulici bolo zrealizované v 2021. V 2022 máme v pláne pokračovať s výstavbou nových parkovísk na Janigovej ulici a Dénešovej ulici. Byrokracia na úrovni MMK nám v tom vytrvalo bráni, ale pomaly napredujeme. Pripravené máme taktiež projektové dokumentácie na výstavbu parkovísk na Čordákovej, Bauerovej, Starozagorskej, Titogradskej a Cottbuskej ulici. V týchto projektoch samozrejme myslíme aj na zeleň, a už štandardom sa stalo projektovanie park. miest z priepustných povrchov tzv. „ecoraster“ a výsadba množstva nových stromov.

Viete, že? Všetky nové parkovacie plochy musia byť naprojektované v zmysle platnej technickej normy STN 73 6056 o odstavných a parkovacích plochách cestných vozidiel.

Na miestnom úrade interne projektujeme aj rozšírenie aktuálnych plôch na Húskovej a Zombovej ulici tak, aby bol umožnený bezproblémový prejazd záchranných zložiek v šírke 3 m. Tieto 2 konkrétne projekty síce neprinesú zvýšený počet park. miest, ale mohli by zlegalizovať momentálne nelegálne parkovanie v strede vozovky a zabezpečiť lepšiu bezpečnosť a prejazdnosť.

Limitujúcimi faktormi pri tomto prístupe postupného budovania park. miest na povrchu sú financie a priestorové možnosti. Nie je v záujme MČ KVP ani našich obyvateľov, aby sme zastavali povrchovými parkoviskami každú jednu voľnú zelenú plochu. Vplyvom klimatických zmien je čoraz viac citeľné, že naše sídlisko sa v letných mesiacoch prehrieva a my potrebujeme myslieť na budúcnosť. Navyše vplyv zdražovania materiálov a ceny práce nám výrazne rastú náklady na budovanie parkovacích miest. Preto takéto čiastkové budovanie parkovacích miest tam, kde je to rentabilné a efektívne považujeme len za krátkodobé riešenie situácie. Z dlhodobej perspektívy vidíme, že je potrebné pristúpiť k budovaniu parkovacích domov a k regulácii parkovania na sídlisku.

Čo tak urobiť šikmé parkovanie alebo urobiť jednosmerné ulice?

Áno, zaoberali sme sa aj týmito možnosťami. Samozrejme. Merali sme, kreslili sme, diskutovali s dopravnými inžiniermi a projektantmi a narazili sme na zákonné požiadavky, priestorové limity a samozrejme financie. V skratke by sa pre všeobecnú informovanosť dalo uviesť nasledovné:

O jednosmerných uliciach je možné uvažovať na uliciach, ktoré už v súčasnosti nemajú kolmé parkovacie miesta po oboch stranách a sú kratšie ako 500m. Ak ulica nespĺňa tieto kritéria, reálne nezískame ďalšie parkovacie miesta. Typickým príkladom je napríklad Wuppertálska ulica, ktorá ma proporcie na to, aby bola zjednosmernená. Jednosmerkou by sme však nové parkovacie plochy nevytvorili, lebo autá už teraz parkujú kolmo po oboch stranách, čo poskytuje najväčší možný počet park. miest. Zjednosmernenie by prinieslo parkovacie miesta na Dénešovu ulicu, ak by nemala 1000m. Tu autá neparkujú po oboch stranách, ale je potrebné realizovať ďalší výjazd na Moskovskú ulicu a rozdeliť tak Dénešovu na dve časti. Po tomto zásahu, je možné ulicu zjednosmerniť. Dovtedy nie. Potvrdené aj dopravným analytikom p. Šarákom, ktorý momentálne pre mesto Košice spracováva nový plán udržateľnej mobility. Ako možná sa javí časť Wurmovej ulice smerom na Povrazovú.

Šikmé parkovanie je dobré riešenie, ale ak by sme to začali robiť, tak vo väčšine prípadov prídeme o parkovacie miesta. Na vzdialenosti 25m je možné umiestniť 10 kolmých park. miest o šírke 2,5m, ale len 7 šikmých park. miest v 45 stupňovom uhle v zmysle STN normy. Viď obrázok. Ak by sme urobili šikmé státie napríklad na hornom konci Zombovej ulice, prišli by sme o približne 20 park. miest. Obdobné platí aj pre Hemerkovú ulicu. Naďalej tak kreslíme, meriame a počítame ulicu po ulici, aby sme si na reálnych meraniach zistili, kde je možné toto riešenie realizovať.

Váš názor nás zaujíma. Aj vy sa môžete zapojiť do diskusie o parkovaní a poslať nám Vaše námety a postrehy priamo na email – parkovanie@mckvp.sk

Parkovacie domy

V meste Košice sa za posledných 10 rokov nepostavil ani jeden parkovací dom, ktorý by financovala samospráva. Mesto Košice momentálne žiadny parkovací dom neprojektuje a nechystá a pritom získava a rozpočtuje príjmy z parkovania v celom meste. Výstavba parkovacích domov v iných mestách na Slovensku stála približne od 1,5 – 2,5 mil. €. Celkové ročné príjmy našej MČ KVP sú na úrovni 1,9 mil. €. Na všetky naše aktivity a zabezpečovanie všetkých našich služieb. Maximálny možný úver, ktorý si vie zobrať je 800.000 €. To je zároveň maximálny možný limit projektu, do ktorého sa vieme ako samospráva púšťať. Viac ako mestská časť nezvládneme. Taká je realita.

MČ KVP vytypovala 7 lokalít na potenciálnu výstavbu parkovacích domov a overila tieto lokality z ÚHA. V dvoch lokalitách sme momentálne v rozhovoroch so stavebnými firmami ohľadom vypracovania projektu parkovacieho domu. Za posledné 3 roky nás oslovili aj traja súkromní investori so záujmom stavať parkovacie domy na Janigovej, Hemerkovej a Bauerovej ulici. Záleží len na investoroch, či budú mať skutočný záujem pretaviť ich plány do reality.

MČ KVP jednoznačne uvíta aj ďalších investorov so záujmom o budovanie parkovacích domov a poskytne im plnú súčinnosť a podporu, pretože si uvedomujeme, že toto je jediná udržateľná cesta do budúcnosti. Ako samospráva bez súkromného investora alebo bez mesta Košice parkovacie domy ale nepostavíme. Bohužiaľ EÚ fondy na tento účel nie je možné čerpať a naše vlastné financie na to nepostačujú.

Pokračovanie tejto témy nájdete v ďalšom čísle občasníka KVaPka. V III. časti si povieme viac o možných riešeniach do budúcnosti, o financiách, ktoré na to to budeme potrebovať a o tom, ako dlho trvá celý proces od myšlienky po kolaudáciu parkovacích miest v meste Košice.

Nové značenie vyhradených parkovacích miest (foto stará/nová značka)

Viacerí pozorní občania si všimli, že na niektorých miestach nášho sídliska pribudli nové dopravné značky označujúce vyhradené parkovacie miesta.

O čo vlastne ide?

Nové dopravné značky zákazu zastavenia s dodatkovou tabuľkou s textom „vyhradené parkovanie“ nahrádzajú (v nadväznosti na novú vyhlášku) pôvodnú modrú značku s bielym písmenom „P“ a nápisom „réservé“ spoločne s dodatkovou tabuľkou s konkrétnym evidenčným číslom. To znamená, že občania už neuvidia pri vyhradenom parkovaní evidenčné číslo a majiteľa konkrétneho parkovacieho miesta bude vedieť kontrolovať iba mestská polícia. Výmena dopravných značiek prebieha postupne podľa dátumu spracovania či už novej žiadosti o pridelenie, alebo žiadosti o predĺženie platnosti. Nové značky osadzuje mesto Košice.

Pre lepšiu orientáciu občanov uvádzame niekoľko základných faktov:

1. Vydávanie povolení na vyhradenie parkovacieho miesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice (VZN) č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo.

2. V zmysle vyššie uvedeného VZN sa parkovacie miesta nevyhradzujú s výnimkou vozidiel taxislužby a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

3. Podmienky vyhradenia parkovacieho miesta pre osoby ŤZP upravuje § 5 VZN č. 221.

4. Povolenia na vyhradenie parkovacích miest vydáva cestný správny orgán, ktorým je pre celé územie mesta Košice referát dopravy magistrátu mesta Košice na základe stanoviska príslušnej mestskej časti.

5. Podľa novej vyhlášky č.30/2020 o dopravnom značení sa pôvodná dopravná značka IP16 – „parkovacie miesto s vyhradeným státím“ s dodatkovou tabuľkou konkrétneho „EČV“ nahrádza dopravnou značkou 270 – „zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľkou „vyhradené parkovanie“. (Viď priložený obrázok)

6. Formuláre žiadosti nájdete na webovej stránke mesta Košice https://www.kosice.sk/obcan/formulare-ziadosti-tykajuce-sa-dopravy-a-komunikacii

Parkovanie na chodníku je od 01.03.2022 zakázané

Od 1. marca 2022 začína platiť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá  zakazuje parkovanie na chodníkoch úplne. Po novom už nie možné vôbec zaparkovať na chodníku, ani pri ponechaní 1,5m voľného priestoru. Jedinou výnimkou budú parkovacie miesta presne vyznačené na chodníkoch, ktoré sú súbežné s cestou.

Zaujímavé je, že novela zákona prešla cez parlament, ktorý si zrejme neuvedomil, čo schvaľuje. Dôkazom je fakt, že skupina poslancov predložila návrh zákona, ktorý zruší novelu a predĺži parkovanie na chodníku do 31. marca 2024. Národná rada SR na svojom zasadnutí 17.03.2022 schválila nakoniec odklad platnosti novely do 30.09.2023. Do tohto termínu dostali samosprávy čas na zosúladenie dopravného značenia s platnými predpismi. Naši odborní pracovníci v spolupráci s poslancami monitorujú problémové lokality a s návrhmi riešení budeme verejnosť včas informovať.

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!