Faktúry, objednávky, zmluvy - do 04.05.2017

Transparentná samospráva

Otvorene o parkovaní na sídlisku (III.časť)

Otvorene o parkovaní na sídlisku KVP (III.časť)

Aké sú možnosti riešenia problémov s parkovaním? V podstate ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

  1. Riešenia, ktoré v rámci svojich kompetencií môže realizovať naša mestská časť.

Jednou z mála možností, ktoré nám dovoľujú naše kompetencie, je výstavba nových parkovacích miest. Tak, ako sme už informovali v predchádzajúcej časti, nechali sme si vypracovať niekoľko projektových dokumentácií na rozšírenie parkovacích miest na našom sídlisku, z ktorých sa nám podarilo dobudovať parkovacie plochy na parkovisku Zombova. V procese stavebného konania máme napriek obštrukciám rozšírenie parkovacích miest na Dénešovej ulici. Tesne pred začiatkom realizácie máme projekt rozšírenia parkoviska na Janigovej ulici.

Administratívny proces k realizácii takýchto projektov je však zdĺhavý a nie je výnimkou, že od zámeru, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, územné konanie až po stavebné povolenie uplynie viac ako 1 rok. V rámci tohto procesu musíme získať kladné stanoviská správcov podzemných vedení, všetkých dotknutých orgánov (Magistrát mesta Košice, Okresný úrad, odbor životného prostredia, Hasičský záchranný zbor, Krajský dopravný inšpektorát, Únia nevidiacich a slabozrakých, atď.). Problémom býva aj to, že kým územné rozhodnutie vydáva všeobecný stavebný úrad, tak stavebné povolenie je v kompetencii špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Neraz do tohto procesu zasiahnu aj rôzne neziskové organizácie a umelo nám týmto predlžujú vydanie stavebného povolenia. Naviac mestské zastupiteľstvo v roku 2021 schválilo nové regulatívy pre výstavbu parkovísk, ktoré nám vo významnej miere obmedzili možnosť budovania parkovísk na úkor zelených plôch. Do úvahy prichádza ešte výstavba parkovacích domov, ale vzhľadom na možnosti nášho rozpočtu je prakticky nerealizovateľná.

Do rámčeka: Váš názor nás zaujíma. Aj Vy sa môžete zapojiť do diskusie o parkovaní a poslať nám Vaše námety a postrehy priamo na email – parkovanie@mckvp.sk.

  1. Ostatné

V riešení problematiky parkovania by nám mohlo pomôcť Mesto Košice. Ako?

  • V prvom rade zavedením rozumnej a efektívnej parkovacej politiky, ktorá by pomohla čiastočne regulovať a redukovať počet odstavených vozidiel na našom území. To by malo realizovať predovšetkým mesto Košice a všetky príjmy z parkovania by mali byť príjmami výhradne obce. O parkovacej politike sa v Košiciach hovorí už dlho, ale zatiaľ nám neboli predložené žiadne návrhy na pripomienkovanie. Jediný materiál, ktorý obsahuje návrh parkovacej politiky je aktualizácia Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste Košice, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní a jeho definitívna verzia bude predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu. V stratégii sa počíta so zavedením rezidentských zón a so spoplatnením odstavených vozidiel. Tu je potrebné si uvedomiť, že na našom sídlisku evidujeme cca 8200 bytových jednotiek, ale iba cca 6000 parkovacích miest. Jednoduchá matematika nám ukazuje, že, keby sme chceli aspoň jedno parkovacie miesto na jeden byt, reálne nám chýba cca 2200 parkovacích miest. Prax nám však ukázala, že nie každý byt vlastní osobné motorové vozidlo, na druhej strane sú však domácnosti, ktoré ich vlastnia dve a viac. Žiadna parkovacia politika však negarantuje, že všetci rezidenti budú mať zaručené voľné parkovacie miesto pri svojom vchode. To si treba uvedomiť a transparentne komunikovať verejnosti. Parkovacia politika je o tom, že zvýhodnenie získajú rezidenti na úkor ľudí bez trvalého pobytu a budú tak môcť zaparkovať v rámci sídliska. Nie priamo pred vchodom, na prvom voľnom parkovacom mieste, ktoré si vyberú potom, čo ho uvoľnia ľudia bez rezidentských výhod. Verejný priestor je limitovaný a nevieme ho nafúknuť. Potrebujeme preto na sídlisku zaviesť jasné pravidlá a upratať ho od áut, ktoré tu nemajú čo robiť tak, aby komfort získali naši rezidenti.
  • Súčasne so zavedením parkovacej politiky je podľa nášho názoru potrebné na každom veľkom sídlisku postaviť aspoň jeden parkovací dom. Tak, ako informujeme v inom článku, naša mestská časť si nechala vypracovať štúdiu dvoch parkovacích domov na uliciach Janigova a Čordákova, ktoré čoskoro predstavíme širokej verejnosti na verejnú diskusiu. Celkovo by mohlo v oboch parkovacích domoch vzniknúť viac, ako 500 parkovacích miest, investičné náklady by pri súčasných cenách presiahli 7.500.000 eur. Výrazne by to pomohlo danej lokalite, ktorá hlavne po výstavbe tréningového ihriska na školskom dvore ZŠ Janigova najviac trpí nedostatkom parkovacích miest (mimochodom toto „tréningové ihrisko“ je už v súčasnosti využívané aj na súťažné zápasy, čo je vzhľadom na existujúcu zmluvu medzi Mestom Košice a Slovenským futbalovým zväzom pre nás nepochopiteľné). Keďže z rozpočtu mestskej časti to financovať nedokážeme vidíme riešenie v tom, aby investorom aspoň jedného z navrhovaných parkovacích domov bolo mesto Košice. Budeme sa o to všemožne snažiť a dúfame v pozitívny výsledok.
  • Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s narastajúcim počtom osobných áut a tým aj s problémom parkovania je výrazné skvalitnenie verejnej dopravy. Cieľom je, aby sme ľudí dostali z áut do verejnej, prípadne alternatívnej dopravy. Aby sme tento cieľ dosiahli, je potrebné čo najviac „znepríjemniť“ pohyb a parkovanie osobných áut na území mesta. Ako to dosiahnuť? Zavedením parkovacej politiky – ak sa bude na všetkých lokalitách za parkovanie platiť tak bude pre človeka ekonomicky výhodnejšie dostať sa z bodu A do bodu B mestskou hromadnou dopravou (MHD), prípadne inými alternatívnymi druhmi dopravy. Pre zrýchlenie MHD je potrebné zriadiť samostatné jazdné pruhy pre autobusy a na svetelne riadených križovatkách spustiť preferenciu autobusov a električiek. Pre skvalitnenie MHD je potrebné obnoviť vozový park DPMK, zvýšiť frekvenciu spojov a na prestupných bodoch zladiť cestovné poriadky tak, aby človek zbytočne dlho nečakal na nadväzujúci spoj. Ďalej je potrebné zriadiť na vstupoch do mesta záchytné parkoviská a terminály verejnej dopravy. Sme radi, že sa počíta aj s terminálom na Moskovskej ulici, kde by bolo možné postaviť parkovisko P+R (zaparkuj a choď MHD) a kde by bolo možné prestúpiť z prímestskej autobusovej dopravy na MHD.
  • V súvislosti s parkovaním registrujeme ešte jeden závažný problém, ktorým sú školy a školské zariadenia na našom území. Hlavne v ranných a poobedňajších hodinách vzniká pri týchto zariadeniach chaos pri dovoze a odvoze detí. Základné školy boli postavené v 80-tych rokoch minulého storočia, kedy platil ešte systém spádovosti. To znamená, že do týchto škôl chodili deti z okolitých bytoviek, ktoré tým pádom nebolo nutné prepravovať buď MHD, alebo autami. Problém však nastal zrušením tohto princípu a väčšinu detí v súčasnosti vozia rodičia autami priamo ku školám. Infraštruktúra tomu prispôsobená nie je a pravidelne vznikajú kolízie medzi jednotlivými vodičmi a chodcami. Aj napriek skutočnosti, že naša mestská časť nie je zriaďovateľom základných a materských škôl a nemáme v správe pozemky pod areálmi týchto zariadení, nechali sme si vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá by jednoduchým preorganizovaním dopravy a drobnými stavebnými úpravami riešila zvýšenie bezpečnosti hlavne detí, navštevujúcich tieto školské a predškolské zariadenia. Náš projekt sa však narazil na nesúhlas dotknutých orgánov (hlavne zo strany oddelení Magistrátu mesta Košice), nebol do dnešného dňa realizovaný a naviac sme do dnešného dňa nevideli zo strany kompetentných orgánov žiadny protinávrh, prípadne návrh komplexného riešenia. Považujeme za nutné tento problém riešiť v čo najkratšej dobe či už zavedením princípu spádovosti (čo by však predpokladalo zmenu zákona o školách) prípadne vybudovania parkovacích miest K+R (zastav, vylož dieťa a pokračuj), prípadne zaviesť systém školských autobusov – týmito návrhmi sme aj pripomienkovali aktualizáciu Stratégie dopravy v meste Košice.

Uvedomujeme si, že riešenie parkovania je „beh na dlhé trate“, v rámci našich kompetencií sa snažíme robiť maximum a v rokovaniach s Magistrátom mesta Košice predkladáme návrhy riešenia, ktoré si vyžadujú komplexné riešenia, prípadne sú investične tak náročné, že bez pomoci Mesta Košice ich nevieme uviesť do reality. Zostáva nám veriť, že sa veci pohnú správnym smerom a čoskoro budeme v praxi realizovať opatrenia, ktoré pomôžu tento problém zmierniť.

Budovanie parkovacích domov

Vzhľadom na narastajúce problémy s parkovaním sme sa rozhodli, že si necháme vypracovať štúdiu na dva parkovacie domy. Vybrali sme dve lokality – ulica Janigova a ulica Čordákova, na ktorých evidujeme akútny nedostatok parkovacích miest. Projektanti navrhli na Janigovej ulici päťpodlažný parkovací dom s 353 parkovacími miestami s odhadovanými investičnými nákladmi vo výške 4 300 000 €. 

Na ulici Čordákovej by mohol stáť takisto päťpodlažný parkovací dom,ale vzhľadom na ponúkaný priestor iba so 188 parkovacími miestami a s odhadovanými investičnými nákladmi vo výške 2 315 000 €. Oba parkovacie domy sú navrhnuté moderne s prvkami zelene a s fotovoltaickými panelmi. Uvedomujeme si, že z nášho rozpočtu nie sme schopní postaviť ani jeden takýto parkovací dom, a preto sa budeme snažiť pri rokovaniach s Mestom Košice, aby si tieto projekty osvojilo a v krátkej budúcnosti postavilo na našom sídlisku aspoň jeden moderný parkovací dom.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!