OBNOVA VNÚTROBLOKU NA JASUSCHOVEJ A BAUEROVEJ

IDEA:

Celodenná celoročná exteriérová oddychová zóna s akcentom na voľnočasové aktivity detí predškolského veku a prvého stupňa základných škôl a rekreačnú formu kolektívnych športov

FILOZOFIA:

Využitie existujúcej infraštruktúry vnútrobloku a zvýšenie jej kapacity vhodnými intervenciami a doplnením prvkov mestského mobiliáru a infraštruktpry detských a športových ihrísk

POŽIADAVKY

 • zachovanie ucelenej plochy vnútrobloku, v rámci možností jej rozširovanie alebo kvalitatívne zhodnotenie
 • zachovanie existujúcich peších ťahov oficiálnych aj neoficiálnych
 • zlepšenie prístupu do centrálnej časti vnútrobloku
 • využitie a zapojenie potenciálu zóny s lezeckou stenou, ktorá je v súčasnosti od ostatného verejného priestoru oddelená plotom (odstránenie plota, vytvorenie nového v blízkosti objektu bývalej materskej školy)
 • doplnenie prvkov detských ihrísk
 • špecifická požiadavka od občanov je dostatok hojdačiek
 • revitalizácia dvoch asfaltových športových ihrísk
 • ich oplotenie a vytvorenie podmienok na kolektívne športy ako basketbal, hokejbal, futbal, floorbal a    podobne (lepší povrch, hradenie, zabezpečenie proti odskokom lópt a podobne)
 • zóny medzi sebou môžu byť voľne previazané, ale je nevyhnutné rešpektovať nároky rôznych vekových kategórií detí a mládeže
 • vnútroblok by mal obsahovať aj tichšiu zónu pre seniorov a obyvateľov, ktorí uprednostňujú pokojné trávenie voľného času vo verejnom priestore
 • vnútroblok by mal mať bezbariérové prístupy ku všetkým svojim prvkom (spevnené pešie komunikácie pre kočiare, obyvateľov s limitovaným pohybom a podobne)
 • funkčný a dobre udržiavateľný mobiliár, zdroj pitnej vody (fontánka/pitítko), jasnú orientáciu cez deň aj v noci (osvetlenie)
 • priestor ponúka možnosť pracovať so zeleňou (tienením a chladením priestoru)
 • uplatnenie adaptačných opatrení na dopady zmeny klímy (špongiové mikroparky, povrchy absorbujúce viac vody a podobne)

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224